Irodalomtudomány szakirány (Magyar alapszak)

Felvételi

Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől. Túljelentkezés esetén a pontszámítás az első félévi
tanulmányi eredmények alapján történik.
A BA-irodalomtudomány szakirány elsősorban a magyar alapszakhoz kapcsolódik, de más képzési ágak hallgatói is
felvehetik.

A szakirány leírása

A BA-irodalomtudomány szakirány hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a
módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak
oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak az irodalomtudomány és az irodalomelmélet különféle irányzatairól, a
tudományelméletnek és a filozófiának az irodalmi alkotások vizsgálata során alkalmazható problématerületeiről, a
jelelméletnek, a lélektannak és a társadalomtudományoknak az irodalomtudománnyal érintkező felületeiről.
Alaposabban megismerkednek a tradicionális irodalomtudománnyal, a hermeneutikával és a dekonstrukcióval. Az
operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják
el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során behatóan foglalkozunk a régi és az új
retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Az értelmezések során a
magyar - elsősorban a modern magyar irodalom -, az angol, a francia, a német és a távol-keleti kultúrák irodalmi
alkotásait fogjuk érinteni. Némi betekintést nyújtunk a tárművészetekbe (elsősorban a film-, színház- és
képzőművészetbe) is.
A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra, és
a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos
tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos
kiadványokban.

Főbb tárgyak

Bevezetés a kultúratudományba, Klasszikus retorika, Film és társművészetek,Test és nemiség, Mítosz és metafikció,
Narratív szövegek olvasása, Metforaelmélet, Intermediális olvasatok, Műfaj és stíluselmélet, Tudományos iskolák,
Interpretációs gyakorlatok

Továbbtanulási lehetőségek

Az alapszakon folyó irodalomtudomány szakirány szerves folytatása az Irodalomtudomány MA.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A BA-irodalomtudomány szakirányon, különösen az MA-irodalomtudomány szakirányon végzett hallgatók országunk
(humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek irodalmi-művelődési intézményekben,
könyvkiadóknál, folyóiratok szerkesztőségeiben, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények
programszervezői. Szerepet vállalhatnak irodalmi-kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és
rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt
regionális vagy helyi szervek munkatársai; az irodalmi-kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó
intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. Az irodalomtudomány szakirányon
megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, az irodalomhoz és kultúrához tartozó középvezetői szintű állás
betöltésére alkalmassá teszi a végzett hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű
képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott
diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók
megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.
Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában
lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az
irodalomtudomány szakirányon szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az
európai munkaerőpiacon.

Hálóterv (Az aktualitásoktól függően eltérés lehetséges!)
· Első év, első félév
o MAG-IT-11 (Átalános irodalomtudomány I.) Bevezetés a kultúratudományba (Török Ervin)
o MAG-IT-14 (Tudományos iskolák I.) A posztmodern elméletei (Sághy Miklós)
o MAG-IT-21 (Műfaj- és stíluselmélet) Irodalom, művészet, médium (Fogarasi György)
o MAG-IT 31- (Interpretációs gyakorlatok) Interpretációs gyakorlatok (Gaborják Ádám)
· Első év, második félév
o MAG-IT-12 (Általános irodalomtudomány II) A szemiotika alapjai (Török Ervin)
o MAG-IT-15 (Tudományos iskolák II.) Narratológia (Török Ervin)
o MAG-IT-24 (Társtudományok, társművészetek) Film és társművészetek (Milián Orsolya)
o MAG-IT-32 (Interpretációs gyakorlatok II.) Test és nemiség (Hódossy Annamária)
· Második év, első félév
o MAG-IT- 16 (Tudományos iskolák III.) Tudományos iskolák (Odorics Ferenc)
o MAG-IT-22 (Műfaj- és stíluselmélet II.) Klasszikus retorika (Fogarasi György)
o MAG-IT-13 (Általános irodalomtudomány III.) Műfajtörténet (Török Ervin)
o MAG-IT-33 Intertextualitás (Milián Orsolya)
· Második év, második félév
o MAG-IT- 23 (Műfaj- és stíluselmélet III.) Műfaj és értelmezés (Odorics Ferenc)
o MAG-IT-34 (Interpretációs gyakorlatok IV.) Intermediális olvasatok (Milián Orsolya)
o MAG-IT-41(Szabadon választható) Mítosz és metafikció (Hódossy Annamária)